Algemene Voorwaarden

Artikel 1 / Definities
 1. Cliënt: de natuurlijke of rechtspersoon die met Vactik een overeenkomst heeft afgesloten.
 2. Vactik: Vactik B.V. handelend onder de naam Vactik.
 3. Product: Hardware, software en/of software-aanpassingen waar Vactik de maker van is, implementatie van computernetwerken, automatiseringsadvies waaronder begrepen helpdesk functies, het bieden van datacommunicatie en andere overeengekomen activiteiten en goederen van gelijke aard.
 4. Systeem: computer- en aanverwante apparatuur waarmee Vactik de Cliënt toegang verleent tot de datacommunicatievoorzieningen.
 5. Locatie: de fysieke omgeving waarin het Systeem van Cliënt is opgesteld en wordt aangesloten op de datacommunicatievoorzieningen.
 6. Netiquette: de algemeen aanvaarde gedragsregels op het internet zoals vastgelegd in RFC 1855 (ftp://ftp.ripe.net/rfc/rfc1855.txt) en toekomstige aanpassingen hiervan.
 7. Schijfruimte: opslagruimte die Vactik aan Cliënt ter beschikking stelt, bijvoorbeeld ten behoeve van het versturen en ontvangen van e-mail of het beschikbaar stellen van een website.
 8. Website: één of meerdere internetpagina's.

Artikel 2 / Toepassing

 1. Door het aangaan van een overeenkomst met Vactik gaat Cliënt akkoord met deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy van Vactik en worden alle betrekkingen tussen Vactik en de Cliënt onderworpen aan deze Algemene Voorwaarden en de Acceptable Use Policy.
 2. Van deze voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken door een schriftelijk verklaring die door een bevoegd vertegenwoordiger van Vactik is ondertekend.
 3. Deze Algemene Voorwaarden vervangen alle voorgaande Algemene Voorwaarden.

Artikel 3 / Verplichtingen Vactik

 1. Vactik zal zich inspannen om producten op tijd te leveren zoals aangegeven bij de overeenkomst.
 2. Cliënt kan geen aanspraak maken op eventueel ontstane schade door het niet tijdig afleveren van een product.
 3. Vactik zal een redelijke inspanning leveren om haar Product zoals overeengekomen te leveren.
 4. Vactik onthoudt zich van het inzien van e-mail en/of andere data van Cliënt en stelt deze niet ter beschikking van derden, tenzij Vactik hiertoe krachtens de wet verplicht is, dan wel in het geval de klant handelt, of wordt vermoed te handelen, in strijd met artikel 5.b tot en met 5.d van deze Algemene Voorwaarden en/of de bepalingen in de Acceptable Use Policy.
 5. Vactik is vrij om bij tariefwijzigingen van datacommunicatieverkeer deze aan Cliënt door te berekenen. Cliënt heeft alsdan evenwel gedurende één maand na schriftelijke mededeling van de tariefwijziging het recht de overeenkomst met onmiddellijke ingang tussentijds te beëindigen.

Artikel 4 / Toegangsregeling

 1. Klanten van Vactik hebben in principe geen toegang tot de Locatie.

Artikel 5 / Verplichtingen Cliënt

 1. De Cliënt stelt Vactik steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, emailadres en desgevraagd zijn bank- of girorekeningnummer. Deze mededeling gebeurt onder vermelding van ingangsdatum, waarbij bij gebreke hiervan de datum van ontvangst van mededeling door Vactik als ingangsdatum zal gelden.
 2. Cliënt onthoudt zich van het opslaan en/of verspreiden van mp3, warez, erotisch, racistisch of discriminerend materiaal en/of elk ander materiaal dat wettelijk verboden is of inbreuk maakt op rechten van derden.
 3. Cliënt zal zich houden aan de Netiquette. Voorts onthoudt Cliënt zich ervan overige cliënten of internetgebruikers te hinderen of schade toe te brengen aan het Systeem. Het is de Cliënt verboden processen of programma's - al dan niet via het Systeem - op te starten waarvan de Cliënt weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Vactik, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt.
 4. Cliënt vrijwaart Vactik van alle juridische claims met betrekking tot de door Cliënt opgeslagen data, informatie, website(s) en dergelijke.
 5. Naast de verplichtingen uit de wet is schade welke ontstaat door ondeskundigheid of het niet handelen conform bovenstaande punten b, c en d voor rekening van Cliënt.

Artikel 6 / Wanprestatie

 1. Vactik behoudt zich het recht voor om bij wanprestatie van Cliënt en na schriftelijke waarschuwing de server af te sluiten van het internet. Daarnaast behoudt Vactik zich het recht voor om pagina's welke het functioneren van Vactik en/of haar gebruikers in gevaar kunnen brengen te verwijderen c.q. af te sluiten.

Artikel 7 / Aansprakelijkheid

 1. Vactik behoudt zich het recht voor van haar Cliënt te verwachten dat zij digitale informatie op een deugdelijke wijze, recentelijk voorafgaand aan eventuele werkzaamheden hebben opgeslagen op een duplicaat. In alle andere gevallen kan Vactik niet aansprakelijk worden gesteld voor het op enigerlei wijze verloren gaan van digitaal opgeslagen informatie.
 2. Vactik is niet aansprakelijk voor schade aan hardware en software welke is ontstaan door de uitwerking van software die er op is gericht schade aan te brengen zoals bijvoorbeeld computervirussen. Vactik mag daarvoor antivirus software draaien om de schade aan haar systemen te beperken en geïnfecteerde bestanden verwijderen of isoleren als zij dat nodig acht.
 3. Vactik is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade daaronder begrepen, maar niet uitsluitend, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 4. Vactik is niet aansprakelijk voor schade ontstaan bij het gebruik van het Product veroorzaakt door derden.
 5. De eventuele aansprakelijkheid van Vactik is in alle gevallen beperkt tot een totaal van ten hoogste de factuurwaarde van het gedeelte van de overeenkomst, waaruit die aansprakelijkheid voortvloeit.
 6. Vactik is niet verantwoordelijk voor schade aan het Product veroorzaakt door derden die niet onder verantwoordelijkheid van Vactik werkzaam zijn.

Artikel 8 / Betaling

 1. De Cliënt dient de door Vactik uitgeschreven rekeningen via overmaking van het totaalbedrag te voldoen. Het betalen van rekeningen dient ten hoogste 14 dagen na het uitschrijven van de rekening te geschieden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is de Cliënt die niet tijdig betaalt, zonder dat hiervoor een ingebrekestelling vereist is, van rechtswege in verzuim en is hij over het openstaande factuurbedrag de wettelijke rente verschuldigd. Verder is Vactik bij deze gerechtigd het door de Cliënt verschuldigde bedrag te verhogen met (buiten)gerechtelijke invorderingskosten, die van advocaten, deurwaarders, interne kosten etc. daaronder begrepen. Worden deze kosten niet tijdig voldaan, dan zullen die, vooruitlopend op de vaststelling van de werkelijke kosten, voorlopig worden bepaald op een direct opeisbaar bedrag van 15% van de onbetaalde factuur, met een minimum van € 250,00.
 2. Alle uit de overeenkomst met de Cliënt voortvloeiende kosten komen voor rekening van de Cliënt.
 3. Door de Cliënt gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle verschuldigde rente en kosten, en in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur. d) Betaling dient plaats te vinden zonder korting of verrekening.
 4. Vactik mag zonder reden vooraf een voorschot vragen voor projecten die uitgevoerd worden voor de Cliënt.
 5. Indien de Cliënt in enig opzicht niet voldoet aan zijn verplichtingen zoals die zijn overeengekomen in een relatie met Vactik, is hetgeen hij uit hoofde van die relatie verschuldigd is onmiddellijk opeisbaar. Vactik is in het geval van ingebrekestelling gerechtigd naar haar keuze alle in het kader van die relatie gestelde zekerheden of gedeelten daarvan te realiseren, teneinde uit de opbrengst te verhalen hetgeen aan Vactik volgens haar administratie verschuldigd is, inclusief de wettelijke rente en de door Vactik te specificeren kosten.

Artikel 9 / Eigendomsvoorbehoud

 1. Vactik behoudt het eigendom van alle door haar geleverde producten in de meest ruime zin voor, tenzij anders overeengekomen met Cliënt.

Artikel 10 / Intellectueel eigendom

 1. De Cliënt verkrijgt een niet-overdraagbaar recht om gebruik te maken van het Product geleverd door Vactik.
 2. Het is de Cliënt niet toegestaan om zonder toestemming van Vactik aan haar geleverde software van derden en complete alsmede deelproducten ontwikkeld door Vactik door te verkopen, uit te lenen of om willekeurige redenen te dupliceren of te wijzigen zonder daarvoor schriftelijke toestemming van Vactik te hebben verkregen.
 3. Het is Vactik niet toegestaan om zonder toestemming van Cliënt de door Cliënt geplaatste beeldmateriaal en/of tekstbestanden die deel uit maken van de websites of de andere onderdelen door contractant op de webserver van Vactik of haar partners, strategische of juridische partners, door te verkopen, uit te lenen of om willekeurig welke reden te dupliceren of te wijzigen zonder schriftelijke toestemming van Cliënt, uitgezonderd het overeengekomene uit de overeenkomst.

Artikel 11 / Overmacht

 1. Vactik is niet aansprakelijk voor gevolgen ontstaan door overmacht, waaronder in ieder geval mede inbegrepen zijn beschikkingen en maatregelen van de overheid, internationale conflicten, gewelddadige of gewapende acties, arbeidsonregelmatigheden, uitsluitingen en boycot en storingen in bedrijven of instellingen van wier diensten gebruik wordt gemaakt. b) Indien de overmachttoestand veertien dagen heeft geduurd hebben beide partijen het recht de overeenkomst te ontbinden. In geval van overmacht heeft de cliënt geen recht op schadevergoeding, ook niet als Vactik enig voordeel mocht hebben. c) Vactik is niet aansprakelijk voor (gevolg)schade die het gevolg is van overmacht. Als zodanig worden onder andere aangemerkt onbereikbaarheid van de het Systeem door niet aan Vactik toe te rekenen stroomuitval of storingen en onderhoud aan apparatuur en/of software.

Artikel 12 / Beëindiging

 1. De Cliënt is te allen tijde bevoegd om de overeenkomst ontbinden; hierbij zal de vooraf overeengekomen ontbindingstermijn in acht worden genomen.
 2. Indien er geen ontbindingstermijn is overgekomen is een ontbindingstermijn van een kwart van de looptijd van de overeenkomst van toepassing met een minimum van één week.
 3. Indien Vactik met een Cliënt een overeenkomst aangaat betreffende een langdurig project zullen bij tussentijdse beëindiging van de overeenkomst door de Cliënt de al verrichte werkzaamheden onmiddellijk opeisbaar worden. Bij berekening van het factuurbedrag zullen de al verrichte werkzaamheden, indien niet reeds gespecificeerd, naar rato worden gefactureerd.
 4. Vactik heeft het recht de overeenkomst met de Cliënt met onmiddellijke ingang zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zonder daarbij verplicht te zijn tot enige schadevergoeding indien de Cliënt in staat van faillissement wordt verklaard, dan wel in surséance van betaling verkeert.
Artikel 13 / Slotbepalingen
 1. Op deze overeenkomst is het Nederlands recht van toepassing.
 2. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter.
 3. Vactik heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te wijzigen. Een wijziging zal niet eerder in werking treden dan veertien dagen na kennisgeving aan Cliënt. Cliënt kan de overeenkomst opzeggen ingaande de datum dat de wijziging van kracht wordt. Aangegane projecten met Cliënt zullen naar rato worden afgerekend.
 4. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de overeenkomst.
 5. Indien een artikel uit deze overeenkomst niet van toepassing verklaard wordt blijven de overige artikelen hun werking behouden. De rechten en plichten voortvloeiende uit het niet van toepassing verklaarde gedeelte van de overeenkomst zullen zo veel mogelijk vastgesteld worden op dezelfde wijze als de wijze waarop het in de niet van toepassing verklaarde artikel was bedoeld.
 6. De Acceptable Use Policy van Vactik is onlosmakelijk verbonden met deze Algemene Voorwaarden.

Vestigingen

Vactik Multimedia Design

Straatweg 19a
3603CV Maarssen

T: 034-6581828
F: 034-6557161
E: [email protected]

Vactalk

Waarom responsive design

maandag 10 februari 2014, 09:27:05
Mobiele apparaten zijn inmiddels niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven. Steeds meer internetgebruikers gebruiken hun smartphone dan ook ... » Lees verder